Persoonlijke beschermingsmiddelen: exportverbod en vrijstelling invoerrechten
Virusbestrijding

Persoonlijke beschermingsmiddelen: exportverbod en vrijstelling invoerrechten

Om besmetting met het coronavirus tegen te gaan zijn persoonlijke beschermingsmiddelen op dit moment hard nodig. Deze goederen mogen daarom sinds 15 maart niet meer zonder vergunning worden geëxporteerd. Daarnaast is het invoeren van gedoneerde goederen onder voorwaarden vrijgesteld van douanerechten.

Let op: dit artikel is gebaseerde op informatie uit het eerste nieuwsbericht van de douane dat op 26 maart werd gepubliceerd. Op 17 maart verscheen er een nieuw bericht met aanvullingen op deze informatie. Deze aanvullingen gaan onder andere over: voorbeelden van persoonlijke beschermingsmiddelen en het vrijstellingsaanvraagproces.

Tijdelijke vergunningsplicht voor uitvoer

Persoonlijke beschermingsmiddelen mogen sinds 15 maart niet meer zonder vergunning worden geëxporteerd.  Hieronder vallen de volgende goederen-categorieën:

 • Beschermende corrigerende brillen en contactlenzen
 • Gelaatschermen
 • Beschermende kleding
 • Mond- en neusbeschermingsmiddelen
 • Handschoenen

Voor de bijbehorende omschrijving en GN-codes, zie uitvoeringsverordening (EU) 2020/402.

Inmiddels is het vergunningenproces ingericht en zijn er maatregelen getroffen om het exportverbod te kunnen handhaven.

U kunt een exportvergunning aanvragen door het ingevulde aanvraagformulier tezamen met de onderstaande bijlagen per e-mail naar de douane te sturen. 

 1. een kopie van het getekende contract of de order
 2. een verklaring over het eindgebruik van de goederen (een eindgebruikersverklaring)
 3. andere bewijsstukken die aantonen dat de goederen bestemd zijn voor de in de verordening opgesomde (artikel 2, lid 3) niet limitatieve lijst van doelen

Bron: Douane voor bedrijven - Coronavirus: de gevolgen zijn voor uw douanezaken

Vrijstelling douanerechten

Persoonlijke beschermingsmiddelen kunnen op verzoek vrij van douanerechten worden ingevoerd als aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:

 • Er moet sprake zijn van een ramp die 1 of meerdere EU-lidstaten treft 
 • De goederen moeten (op eigen naam) worden ingevoerd door overheidsinstellingen, hulpeenheden of filantropische instellingen.
 • De goederen moeten worden geschonken aan of worden ingezet voor slachtoffers van de ramp.

Met deze vrijstelling minimaliseert de douane het logistiek oponthoud aan de grens en versnelt de invoer van deze belangrijke goederen in de strijd tegen het virus.

Bron: Douane voor bedrijven - Coronavirus: de gevolgen zijn voor uw douanezaken